تلفن
تلفن
026-34453745
026-34214301
026-34214262
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه :16:00-08:30
            پنجشنبه :13:30-08:30

خانم شوندی(105)
خانم بیات(106)
 خانم مستاجیری(107)

جهت تماس با همکاران  امور مالی میتوانید با شماره های داخلی ذکر شده تماس بگیرید:

026-34453745
026-34214262
026-34214301