تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30

رویال اسلویس - ROYAL SLUIS

green arrow.png

نخودفرنگی گرین آرو - pea Green arrow

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
mobil.png

گوجه فرنگی موبیل - Tomato Mobil

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
rs 360.png

ذرت هیبرید سوپرسوییت آراِس -360 - Super sweet Corn RS – 360

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
angel.png

ذرت هیبرید سوپر سوییت آنجل - super sweet corn Angel F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
balaton.png

ذرت هیبرید سوییت بالاتون - sweet corn Balaton F1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد