تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30

Stark- ayres

iraty

پیاز ایراتی - Onion Irati

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
gilda

کدو حلوایی گیلدا - Butternut Squash Gilda

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
karmela

کدو حلوایی کارملا - Butternut Squash Carmela

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
arela

کدو حلوایی آرلا - Butternut Squash Arela

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد