تلفن
تلفن
          026-34453745
          026-34214301
          026-34214262
فکس : 34213650-026
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه : 16:00-08:30
             پنجشنبه : 13:30-08:30
Onion Padis F1
Onion Padis F1
پیاز قرمز پادیس
بذر نخودفرنگی -Pea seed
بذر نخودفرنگی -Pea seed
نخود فرنگی(.Pisum sativum L)
تفاوت بذرهای استاندارد ، هیبرید و تراریخته
تفاوت بذرهای استاندارد ، هیبرید و تراریخته
تفاوت بذرهای استاندارد ، هیبرید و تراریخته
هندوانه کسری -Watermelon Kasra
هندوانه کسری -Watermelon Kasra
هندوانه کسری -Watermelon Kasra
فلفل دلمه ای California Wonder
فلفل دلمه ای California Wonder
فلفل دلمه ای California Wonder
ملون سمسوری -  Melon Samsori
ملون سمسوری - Melon Samsori
ملون سمسوری - Melon Samsori