تلفن
تلفن
026-34453745
026-34214301
026-34214262
026-34213650
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه :16:00-08:30
            پنجشنبه :13:30-08:30
كد محصول: 107

یونجه Gea

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
یونجه Gea lمحصول شرکت Continental Semence srl.
  • نقد و بررسی

یونجه Gea

GEA Alfalfa

اندازه:بالا

Size :high

میزان پروتئین بالا

Protein: high

زمان گلدهی :متوسط

Time of flowering :Medium

رشد مجدد:25-28 روز

Re-growth:25-28 days

طول عمر :بالا

Longevity :high

تحمل سرما و مقاومت به خشکی و بیماری ها :بالا

Frost ,drought ,disease tolerance:high

تولید:بالا

Productivity: high

برداشت اوایل فصل گلدهی

Cropping :at the beginning of flowering stage