تلفن
تلفن
026-34453745
026-34214301
026-34214262
 
ساعات کار
ساعات کار
شنبه تا چهارشنبه :16:00-08:30
            پنجشنبه :13:30-08:30
كد محصول: 39

کلم گل - sadaf f1

جهت دريافت قيمت با شركت تماس بگيريد
بذر کلم گل - sadaf f1
  • نقد و بررسی

 

Sadaf Cauliflower

صدف

Maturity (days after transplanting ) :70-75

دوره رشد : 70-75 روز بعد از نشاء

Curd Shape : Semi Oblate

شکل سر کلم  : نیمه تخت   

Curd Color : White

رنگ سر کلم  : سفید

Curd Weight(Kg) : 2 – 2/5

وزن سر کلم  : 2 – 5/2 کیلوگرم

Self Protection :Very good

محافظت از خود : بسیار خوب